Kategorie

Regulamin

 1. Firma „Sazan” prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową dostępną w domenie sazan.pl.

2. Klienci mają możliwość korzystania z sazan.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sazan.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Sazan dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez poinformowanie drogą elektroniczną o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sazan jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Sazan.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny przy dokonywaniu zakupów. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a firmą Sazan, której przedmiotem są usługi świadczone przez firmę Sazan na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w sazan.pl może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z sazan.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w sazan.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sazan.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt i odebrany osobiście w siedzibie firmy Sazan wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. Wyboru dokumentu zakupu dokonuje Klient.

W przypadku zakupu towaru za pośrednictwem sazan.pl, oraz wysyłki towaru do klienta, otrzymuje on paragon fiskalny. W przypadku gdy Klient potrzebuje fakturę VAT prosimy o wcześniejsze powiadomienie e-mailem.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w sklepie stacjonarnym Sazan pod adresem: ul. Okólna 42, 66-400 Gorzów Wlkp. Klient ponosi koszty dostawy określone w cenniku wskazanym na sazan.pl.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a firmą Sazan dotycząca zakupu danego produktu w sazan.pl lub ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów jest adres dostawy wskazany przez Klienta lub adres Paczkomatu firmy Inpost, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest sklep stacjonarny Sazan zlokalizowany pod adresem : ul Okólna 42, 66-400 Gorzów Wlkp.

9. W sytuacji gdy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach sazan.pl, firma Sazan może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sazan.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Możliwe są następujące formy płatności:

a) Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu (tzw. wysyłka za pobraniem) lub w kasie punktu odbioru osobistego.

b) Przedpłata przelewem - po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym firmy „Sazan” zamówienie jest przekazywane do realizacji.

c) Kartą płatniczą (Visa, MasterCard)

d) Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, NIP: 779-23-08-495

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w sazan.pl, firma „Sazan” zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy (licząc dni robocze).

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sazan.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych oraz na stronach internetowych producentów.

14. Firma „Sazan” odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej (e-mail) lub w formie pisemnej na adres Sazan, ul. Okólna 42, 66-400 Gorzów Wlkp na koszt firmy „Sazan”

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że firma „Sazan” niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez firmę „Sazan”.

17. Firma „Sazan” rozpatruje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni firma „Sazan” nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi firma „Sazan”.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w sazan.pl lub i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową w okresie nie dłuższym niż niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez firmę „Sazan” dokonanych przez Klienta zakupów. Klient zwraca zużyty sprzęt na swój koszt.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu sazan.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Firma „Sazan” może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach sazan.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez firmę „Sazan”, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w sazan.pl zmienionego Regulaminu z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

22. Klient przy pierwszym logowaniu w sazan.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z firmą „Sazan”.

23. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.


24. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez firmę „Sazan” w ramach sazan.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Gorzowie Wlkp.. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.